Agreements

English
 
SALES AGREEMENT
 Last Updated: November 20, 2023


PARTIES       
 
ARTICLE 1
 
This Distance Sales Agreement (“Agreement”) is concluded between the “CUSTOMER” that registers on the “www.accountfn.com” “Platform”. This agreement and other rules on the Platform regulate the terms and conditions of the services offered or mediated by “www.accountfn.com” and the rules for their use on the Platform. The Agreement will enter into force upon its acceptance by the Customer in the electronic environment and it will remain in force unless it is terminated by the parties in accordance with the procedures set forth in the Agreement.
 
This distance sales contract is valid for consumer customers. If the Client side of this Agreement is a legal entity, the service is not subject to the legislation regarding consumers.
 
CUSTOMER INFORMATION:
Turkish Identity Number: #
Name and surname #
Address: #
Phone number: #
Email Address: #
 
DEFINITIONS
 
ARTICLE 2
 
Membership Agreement: This is the agreement accepted by the Customers before the distance sales agreement while becoming a member of the Platform. For the sake of simplicity, only the sales-related provisions are included in this distance sales agreement, and the membership agreement is valid for matters not included here.
 
SUBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT
 
ARTICLE 3
 
3.1. This Distance Sales Contract (“Contract”) has been prepared in accordance with Consumer Protection Law No. 6502 (“Law”) and the Regulation on Distance Contracts. The parties to this Agreement accept and declare that they know and understand their obligations and responsibilities arising from the Law and the Regulation on Distance Contracts under this Agreement.
 
3.2. The subject of this Agreement is the determination of the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law and Regulation on Distance Contract regarding the sale and performance of the user game account and account with the qualifications specified on the product page, which the Customer has placed an electronic order for the purchase of goods or services from the Platform belonging to “www.accountfn.com”.
 
3.3 If the customer is a legal entity, the service is not subject to legislation regarding consumers.
 
BASIC QUALIFICATIONS AND PRICE OF THE CONTRACTUAL GOODS AND SERVICES
 
PRODUCT DETAIL QUANTITY SUB-TOTAL TOTAL VAT INCLUDING VAT
 
#                        #                     #                    #                 #               #
TOTAL
 
The price is displayed on the product page and on the payment page.
 
PRODUCT DELIVERY AND DELIVERY METHOD
 
ARTICLE 4
 
The contract is entered into force with the approval of the Customer in the electronic environment and is executed by giving the information of the account that the Customer has purchased to the Customer and sending it to the Customer's e-mail address. Necessary technical support regarding account information that cannot be delivered due to technical reasons will be provided upon the customer contacting us and the information will be delivered digitally to the customer.
 
DELIVERY COSTS AND EXECUTION
 
ARTICLE 5
 
Since the service is to deliver the game user account online, there will be no cost payment. In any case, the product is serviced within a maximum of 30 working days from the purchase.
 
RIGHT OF WITHDRAWAL
 
ARTICLE 6
 
Since the game account offered by “www.accountfn.com” is delivered to the customer after the payment, it is among the services within the scope of the exception where the right of withdrawal within the scope of Article 15 (ğ) of the Distance Contracts Regulation ( “ğ) Contracts regarding services performed instantly in the electronic environment or intangible goods delivered to the consumer instantly”) cannot be exercised; therefore, even if the CUSTOMER has the title of consumer, there is no right of withdrawal.
 
RESOLUTION OF DISPUTES
 
ARTICLE 7
 
Provincial or District Arbitration Committees for Consumer Problems in the residential area where the customer purchased the product or where he/she resides are authorized in disputes that may arise regarding this Distance Sales Agreement.
 
PRICE OF GOODS/SERVICES
 
ARTICLE 8
 
The cash or forward sales price of the goods is included in the order form and it is the price included in the information e-mail sent at the end of the order and in the invoice sent to the customer along with the product.
 
CASE OF DEFAULT AND ITS LEGAL CONSEQUENCES
 
ARTICLE 9
 
In the event that the Customer goes into default on his/her credit card transactions, the cardholder will pay interest within the framework of the credit card contract signed by the bank with him/her and be liable to the bank. In this case, the relevant bank may take legal action; may claim the expenses and counsel’s fees to arise from the Customer, and in any case, if the Customer goes into default due to debt, the Customer himself/herself will be responsible for the damage and cost suffered by the Business Partner due to the Customer's delayed discharge of the debt.
 
NOTICES AND EVIDENTIAL AGREEMENT
 
ARTICLE 10
 
Any correspondence to be exchanged between the parties under this Agreement will be made via e-mail, except for the obligatory cases listed in the legislation. Due to the fact that the activity is a digital business, the customer accepts, declares, and assures that the official book and commercial records of "www.accountfn.com" and the electronic information and computer records kept in www.accountfn.com’s own database and servers will constitute binding, definitive and exclusive evidence in disputes that may arise from this Agreement; and that this article serves as and has the characteristics of an evidential contract within the meaning of Article 193 of the Code of Civil Procedure.
 
ENFORCEMENT
 
ARTICLE 11
 
This Agreement, which consists of 11 (eleven) articles, has been read by the parties, approved by the Customer in the electronic environment, or concluded and entered into force by making a payment as a positive de facto act.
 
 
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
MADDE 1
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), “www.accountfn.com” “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar “www.accountfn.com” tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.
MÜŞTERİ BİLGİLERİ:
T.C.Kimlik Numarası: #
Adı Soyadı #
Adresi: #
Telefon Numarası: #
Elektronik Posta Adresi: #
TANIMLAR
MADDE 2
Üyelik Sözleşmesi: İşbu mesafeli satış sözleşmesinden önce Platforma üye olurken Müşterilerin kabul ettiği sözleşmedir. Sadelik açısından işbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satış ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan konularla ilgili üyelik sözleşmesi geçerlidir.
SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE 3
3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
3.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Müşteri’nin, “www.accountfn.com”a ait Platformdan, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, kullanıcı oyun hesabını ve ürünün sayfasında belirtilen niteliklere sahip hesabın satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
3.3 Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.
SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI
ÜRÜN
DETAY
MİKTAR
ARA TOPLAM
TOPLAM KDV
KDV DAHİL TOPLAM
#
#
#
#
#
#
Fiyat ürün sayfasında ve ödeme sayfasın görüntülenmektedir.
ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
MADDE 4
Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Müşteri’nin satın almış olduğu hesabın Müşteriye bilgilerin verilmesi ve e-posta adresine gönderilmesi ile ifa edilmiş olur. Teknik sebeplerle iletilemeyen hesap bilgileri tarafımızla irtibat kurulması halinde gerekli teknik destek sağlanacak ve tarafınıza dijital olarak teslimi sağlanacaktır.
TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
MADDE 5
Hizmet online olarak oyun kullanıcı hesabı teslimi olduğu için bir masraf ödemesi olmayacaktır. Ürün satın almadan itibaren her durumda en çok 30 iş günü içerisinde ifa edilir.
CAYMA HAKKI
MADDE 6
“www.accountfn.com” tarafından sunulan oyun hesabı, ödeme sonrasında müşteri tarafına geçtiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 7
İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yetkilidir.
MAL/HİZMETİN FİYATI
MADDE 8
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
MADDE 9
Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.
BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
MADDE 10
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda “www.accountfn.com” resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
YÜRÜRLÜK
MADDE 11
11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.